O nas

Jesteśmy placówką wspierającą rodzinę i szkołę w ich zadaniach wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych - zapewniamy specjalistyczną pomoc i poradnictwo.
 
W szczególny sposób koncentrujemy się na dziecku i jego potrzebach, w działaniach swych kierujemy się słowami Janusza Korczaka: "(...) wychowywać w czci dla dobra, piękna i wolności."

Jesteśmy placówką powszechnie znaną w środowisku lokalnym i zapewniającą dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom szeroki zakres specjalistycznej pomocy i poradnictwa.

Świadczona przez nas pomoc psychologiczno - pedagogiczna charakteryzuje się wysokim poziomem profesjonalizmu, opartym na specjalistycznej wiedzy, doświadczeniu i odpowiedzialności.

Baza lokalowa oraz wyposażenie Poradni zapewniają warunki do sprawnej i efektywnej realizacji zadań statutowych i stwarzają możliwości do osiągnięcia wysokiej jakości pracy.
 

 

KONCEPCJA

FUNKCJONOWANIA

I ROZWOJU

PORADNI

PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

W PISZU

ul. WARSZAWSKA 5

(lata 2016 – 2020)

 

Nasza misja: „…wychowywać w czci dla dobra, piękna i wolności.” J. Korczak

Pisz, 20 kwiecień 2016 rok

 

Mamy nadzieję, że nasza koncepcja rozwoju i funkcjonowania Poradni sprawi, że nie będzie to czas stracony, ale będzie czasem twórczego rozwoju i działalności.

W ciągu najbliższych 5 lat zamierzamy – cele główne naszej poradni:

 1. Doskonalić rzetelną diagnozę potrzeb środowiska objętego działaniem poradni, szczególnie dotyczącej bazy szkół, przedszkoli, placówek wspomagania rodziny i dziecka, pomocy społecznej, zdrowotnej.
 2. Doskonalić koordynację współpracy między pracownikami merytorycznymi dotyczącej różnych form pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.
 3. Uatrakcyjnić i usystematyzować współpracę z placówkami oświatowymi, które poradnia obsługuje w zakresie działań edukacyjno-doradczych, profilaktycznych i terapeutycznych.
 4. Rozszerzyć ofertę pomocy udzielanej przez poradnię poprzez wykorzystywanie wysokich kompetencji pracowników.
 5. Uprawiać taką politykę kadrową, która będzie uwzględniać zapotrzebowanie środowiska (badania coroczne).
 6. Pozyskiwać na działalność poradni środki finansowe i rzeczowe poprzez udział w programach unijnych systemowych i konkursowych oraz działalność sponsoringu.
 7. Prowadzić przemyślaną gospodarkę finansową poradni poprzez stały kontakt z organem prowadzącym.
 8. Powiększać i wzbogacać bazę materiałową poradni.
 9. Ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych i procedur.
 10. Wdrażać nowe metody pomocy psychologiczno – pedagogicznej i rozszerzać dostęp do innych już stworzonych metod (EEG Biofeedback i terapia Integracji Sensorycznej).
 11. Nawiązać stałą współpracę z lokalnymi mediami w celach promocyjno – edukacyjnych.

Zadania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszu

       Działalność statutowa Poradni opiera się na Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (tekst jednolity Dz.U. 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami) wraz z jej aktami wykonawczymi:

 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. ( Dz.U. Nr 223, poz. 1869 z 2002r.) z późniejszymi zmianami,
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( Dz.U. 173, poz. 1072 z 2008 roku),
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 poz. 532),
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. ( Dz.U. poz. 199 z 2013r.).

KONCEPCJA PRACY PORADNI

PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W PISZU NA LATA 2016 – 2020

      Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna jest wpisana w system oświaty na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami.

I.Nasza wizja – zadania ogólne

      Poradnia jest złożonym i dynamicznym organizmem reagującym na potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego, nie może nigdy być produktem stabilnym, musi ciągle rozwijać się i zmierzać do jak najlepszego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej potrzebującym. Do głównych zadań poradni należy: diagnozowanie dzieci i młodzieży, udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych, organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnie jest nieodpłatne. Realizujemy pełen zakres orzekania o niepełnosprawności: niepełnosprawność intelektualna w każdym stopniu, wczesne wspomagania rozwoju dziecka, zagrożenie niedostosowaniem społecznym, niedostosowanie społeczne, Autyzm, zespół Aspergera, uczniowie z wadami słuchu i wzroku. (od września 2016 r.). Teren działania poradni to obszar czterech gmin należących do powiatu piskiego: gminy Orzysz, Ruciane Nida, Biała Piska i Pisz. Poradnia obejmuje swoim działaniem placówki publiczne i niepubliczne tj:

 • 22 szkoły podstawowe,
 • 11 gimnazjów, OHP
 • 9 szkół ponadgimnazjalnych,
 • 1 placówka specjalna szkolno-wychowawcza, warsztaty terapii zajęciowej, OREW
 • 7 przedszkoli.

Łącznie jest 50 placówek oświatowych obsługiwanych przez poradnię, której kadra to:

 • pedagog – 5 etatów, w tym doradca zawodowy, surdopedagog i tyflopedagog
 • logopeda – 2 etaty
 • samodzielny referent – 1 etat, lekarz na potrzeby zespołów orzekających
 • sekretarka
 • konserwator

 

 
II.Wewnętrzny system zapewnienia jakości i promocja poradni.

Głównym celem naszej poradni jest podejmowanie ciągłych działań w celu podniesienia jakości jej pracy. Poradnia jest instytucją usługową i jej dobra jakość to przede wszystkim zadowolenie jej klientów. Wobec poradni rosną oczekiwania związane z bardziej specjalistycznymi oddziaływaniami. W ciągu ostatnich lat wzrasta zapotrzebowanie na coraz szerszą ofertę profilaktyczną i terapeutyczną. Wiadomo też, że im lepsza będzie profilaktyka – im wcześniejsza, szersza i bardziej profesjonalna, tym mniejsze będzie zapotrzebowanie na pomoc diagnostyczną i terapeutyczną.

Ważne dla tego procesu obszary pracy: „Placówka zaspakaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki”, „Promowana jest wartość edukacji”, „Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki”

Zamierzamy podnosić jakość pracy poradni między innymi poprzez:

  1. Ścisłe przestrzeganie ustalonych na dany rok szkolny planów pracy, programów i harmonogramów,
  2. wprowadzenie wewnętrznego doskonalenia pracowników zgodnie z zapisanymi priorytetami na poszczególne lata uwzględniając zapotrzebowanie środowiska i indywidualny rozwój dziecka, korzystając z ofert ORE, KOWEZiU, MEN, IBE oraz zasobów osobowych własnych,
  3. realne i rzetelne sporządzanie planu nadzoru pedagogicznego uwzględniające wszystkie jego formy,
  4. systematyczne wzbogacenie bazy poradni poprzez pozyskiwanie środków unijnych w ramach projektów konkursowych (materiały, nowoczesne narzędzia pracy) – IBE, MEN, projekty systemowe, jak: „Uczeń zdolny” – MEN, wsparcie doradztwa zawodowego – KOWEZiU, nowe perspektywy 2014-2020 z EFS – nowy projekt do opracowania narzędzi – wartość dodana, badanie poziomu inteligencji – Pracownia Testów Psychologicznych, kompleksowe wspomaganie szkół – powiatowe projekty konkursowe POKL,
  5. stosowanie systemu motywowania pracowników do działań na rzecz poradni – otwartość na potrzeby środowiska, wizyty w szkołach i placówkach, przygotowywanie konferencji powiatowych, szeroka propaganda dla rodziców działań poradni, promocja w mediach lokalnych, czas pracy dostosowany na potrzeby rodziców i dzieci, wizyty studyjne w podobnych placówkach na terenie kraju i za granicą,
  6. szersze prezentowanie działalności poradni – prezentacja na Radzie Powiatu, proste artykuły w prasie lokalnej nt. dysfunkcji i pracy dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, propagowanie szkolnictwa zawodowego,
  7. uaktualnianie ofert poradni ukierunkowanej na potrzeby szkół, przedszkoli, placówek wychowawczych, rodziców – dobra strona WWW, tablice ogłoszeń w budynku poradni, opracowanie poradnika dla rodziców, prasa,
  8. usprawnienie arkuszy diagnostycznych skierowanych do naszych klientów przy wykorzystaniu Pracowni Testów Psychologicznych, IBE, ORE; szczególnie zwrócić uwagę na ucznia zdolnego, niepełnosprawnego i wielokulturowego w środowisku szkolnym ogólnodostępnym (narzędzia w opracowaniu-problem już „obnażony”)
  9. organizowanie „dni otwartych” dla potrzeb środowiska w celu większej medialnej informacji o specyfice pracy i ofercie poradni,
  10. współpraca z uczelniami wyższymi, zakładami doskonalenia nauczycieli, bibliotekami pedagogicznymi i powiatowym urzędem pracy w zakresie organizacji praktyk studenckich, wolontariatu i wsparcie kadrowego,
  11. szeroka współpraca na rzecz jakości pomocy dziecku i rodzinie, m.in. z: PCPR, MOPS, sądy rodzinne, kuratorzy sądowi, SOEW, MOW, MOS, ZOZ, lekarz rodzinny, szpital powiatowy, SANEPiD,
  12. doskonalenie współpracy między pracownikami pedagogicznymi a administracją poprzez wprowadzenie zmian (np. wcześniejszych rozmowach, analizie potrzeb).
 
III.Kadra pedagogiczna poradni i warunki lokalowe, w jakich udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Mocną stroną poradni powinna być wysoko wykwalifikowana kadra merytoryczna oraz pozostałych pracowników poradni. Wszyscy pracownicy powinni posiadać wymagane przepisami prawa kwalifikacje.

Uwzględniliśmy tu obszary dotyczące wymagań: „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki”, „Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju”.

Nasze zadania to:

  1. Zatrudnianie pracowników z najwyższymi kwalifikacjami – rzetelnych, odpowiedzialnych, otwartych na zmiany, kreatywnych, dyskretnych, uczynnych.
  2. wspieranie wszystkich inicjatyw kadry, rozwój zawodowy kadry ukierunkowany na rozwój placówki, potrzeby środowiska i rozwój dziecka,
  3. motywowanie do pracy poprzez rzetelne ocenianie i nagradzanie,
  4. oferowanie pracownikom możliwości dokształcania się i zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego,

  Wysoki poziom merytoryczny musi iść w parze z poczuciem wspólnoty z poradnią i poczuciem, że od „NAS” zależy opinia o naszej placówce, dla których „dobra poradnia to moja poradnia”.

  1. unowocześnienie bazy materiałowej poradni wyposażenie w sprzęt we współpracy z organem prowadzącym,
  2. gwarantowanie bezpieczeństwa fizycznego klientom i pracownikom poradni.
  3. unowocześnianie bazy diagnostyczno – terapeutycznej,
  4. komputeryzowanie bazy danych pacjentów – informatyzacja poradni (TI), stworzenie sieci komputerowej dostępnej dla wszystkich pracowników, co w znacznym stopniu usprawni pracę poradni i zaoszczędzi czas i zasoby oraz doposażenie poradni w nowoczesny sprzęt multimedialny na potrzeby szkoleń i wizyt w szkołach, a także szkolenie pracowników w korzystaniu z technologii informatycznej,
  5. systematyczne dbanie o wizualny wygląd pracowni, gabinetów, poczekalni i korytarzy poradni, przyjazny szczególnie dzieciom i ich rodzicom.
  6. w miarę pozyskiwanych środków finansowych wzbogacanie zasobów lokalowych o specjalistyczne sale terapeutyczne,
  7. prowadzenie grup wsparcia dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych,
  8. cotygodniowe prowadzenie Punktu Konsultacyjnego,
  9. prowadzenie dwóch grup „Szkoły dla Rodziców”,
  10. warsztaty dla „młodych nauczycieli” (praca w sieci i na platformie edukacyjnej, w razie potrzeby),
  11. bieżące prowadzenie warsztatów, szkoleń, konferencji zgodnie z potrzebami szkół i placówek.
 
IV. Kierowanie poradnią i obieg dokumentów.

Nowoczesne zarządzanie polega na delegowaniu uprawnień i obowiązków oraz systematycznym sprawdzaniu wykonywanych obowiązków. W poradni istotną rzeczą jest sprawne działanie kadry jako zespołu – opinia wydawana powinna być spójna, napisana językiem zrozumiałym dla nauczyciela i rodzica, funkcjonalna, zgodna z prawem oraz zawierająca rzetelną informację o dziecku, a nie sąd nad dzieckiem. Należy zwracać uwagę, że wszystkie dokumenty wychodzące z poradni nie są dla specjalistów, ale dla środowiska oczekującego pomocy i wsparcia. Dlatego też istotnym elementem zarządzania zasobami ludzkimi w poradni powinna być praca zespołowa dla określonych zadań.

W poradni istotną rzeczą jest też sprawne działanie administracji i obieg dokumentów. Pierwszą komórką, z którą kontaktuje się pacjent jest sekretariat i od działania zatrudnionych w nim osób zależy sprawność zapisu do specjalistów oraz jakość udzielanych pacjentowi informacji.

Działania podejmowane w tym obszarze to wymagania: „Placówka realizuje koncepcję pracy”, „Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań wewnętrznych i zewnętrznych” i „Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi”.

  1. Usprawnianie działań sekretariatu pozwalające na szybkie i bezkonfliktowe załatwianie spraw – umożliwienie składania wniosków do poradni systemem elektronicznym poprzez własną stronę WWW. link do formularza zgłoszeniowego (zgodnie z nowym rozporządzeniem), dostosowanie godzin pracy sekretariatu do godzin pracy pracowników merytorycznych – dodatkowy etat,
  2. powołanie społecznego zastępcy dyrektora akceptowanego przez kadrę pedagogiczną, akceptującego wspólne cele i posiadającego wiedzę merytoryczną.
  3. egzekwowanie dyscypliny pracy,
  4. zapewnienie sprawnego przepływu informacji poprzez częste spotkania z pracownikami, tablice ogłoszeń i pocztę internetową (ustalenie osoby odpowiedzialnej za aktualizację danych),
  5. konstruktywna i systematyczna współpraca z organem prowadzącym poradnię i nadzorującym pracę psychologiczno-pedagogiczną,
  6. wspólne wypracowywanie kierunków działań poradni uwzględniające potrzeby wszystkich „klientów” i pracowników – wypracowanie koncepcji funkcjonowania (warsztaty),
  7. zbieranie opinii klientów dotyczące ich potrzeb, które służą planowaniu pracy, modyfikacji programów oraz zmian w ofercie placówki,
  8. prowadzenie działań w zakresie doskonalenia pracy zespołowej wszystkich pracowników poradni,
  9. doskonalenie kadry merytorycznej (bieżące nowatorskie metody diagnozy i terapii) z wykorzystaniem własnych zasobów ludzkich – dążenie do tego, aby poradnia stała się „instytucją samo uczącą się”,
  10. uwzględnianie w planowaniu nadzoru wniosków z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych – powoływanie zespołów zadaniowych do opracowywania konkretnych zadań poradni.

            Opracowana koncepcja rozwoju i funkcjonowania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piszu wydaje się możliwa do zrealizowania, o ile zapewniane będą odpowiednie warunki, takie jak: zrozumienie roli i znaczenia poradni w systemie oświaty, zagwarantowanie środków finansowych na zakup wymienianych nowoczesnych pomocy psychologiczno- pedagogicznych.

W celu umożliwienia realizacji powyższych planów konieczne jest również pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania. Należy podjąć starania o uzyskanie dla piskiej poradni dotacji z funduszy unijnych – aplikowanie do konkursów w ramach grantów powiatowych, wojewódzkich czy rządowych (część tych środków może być przeznaczona na unowocześnianie TI poradni).

Uważamy też, że niezbędne dla działania poradni jest zwiększenie ilości etatów, zwłaszcza w zakresie działań terapeutycznych: rehabilitanta ruchowego.

Poradnia powinna być miejscem przyjaznym dziecku i rodzinie, w którym można czuć się bezpiecznie, gdzie można doświadczyć życzliwości, uzyskać potrzebne informacje i pomoc. Rodzic zgłaszający się z dzieckiem powinien mieć prawo wyboru psychologa czy pedagoga, prawo do pełnej informacji i diagnozy oraz profesjonalnej pomocy. W związku z tym wszyscy pracownicy Poradni powinni stale podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Piszu jest otwarta na problemy środowiska, w którym funkcjonuje i ściśle współpracuje z innymi placówkami oświatowymi i wychowawczymi w poszukiwaniu coraz lepszych form opieki i pomocy dziecku, rodzinie i nauczycielom. W ramach dodatkowych zadań Poradnia prowadzi szkolenia i konsultacje, a także bierze udział w lokalnych inicjatywach edukacyjnych i informacyjnych. Zależy nam też na tym, aby pracownicy Poradni nie zamykali się w murach budynku, a swoje umiejętności i wiedzę przekazywali szerokiemu odbiorcy, jakimi są nauczyciele we wszystkich typach szkół i przedszkoli.

Ewaluacja „Koncepcji…:

Ewaluacja dokonywana będzie corocznie w podsumowanie nadzoru, w pracy bieżącej wszystkich pracowników oraz przy diagnozowaniu potrzeb klientów poradni uwzględniając wnioski w planowaniu corocznej pracy placówki.

Koncepcja został przedstawiona Radzie Pedagogicznej dnia 20. kwietnia 2016 roku i wprowadzona w życie Uchwałą Nr 3/2015/16.