Propozycje szkoleń

Propozycje szkoleń na rok szkolny 2015/16

 1. Techniki uczenia się – dla uczniów i nauczycieli.
 2. Co znaczy w praktyce dostosować wymagania szkolne do indywidualnych możliwości ucznia.
 3. Jak motywować ucznia do nauki?
 4. Jak rozpoznać i pomóc uczniom z zaburzeniami słuchu? - szkolenie
 5. Funkcjonowanie ucznia z zaburzonym słuchem w edukacji szkolnej – warsztaty.
 6. Sposoby pomocy uczniom z dysfunkcją słuchu. Metody i formy rewalidacji – szkolenie.
 7. Współpraca doradcy zawodowego z rodzicami – szkolenie.
 8. Uczeń słabowidzący w szkole ogólnodostępnej – szkolenie
 9. Nadpobudliwość psychoruchowa, kierunki pracy z uczniem – warsztaty.
 10. Spotkanie z rodzicami. Jak podejmować współpracę z rodzicami uczniów? Warsztaty.
 11. Warsztaty dla nauczycieli stażystów i kontraktowych (sieć współpracy i samokształcenia).
 12. Grupa edukacyjna dla rodziców i wychowawców dziecka nadpobudliwego – spotkania grupowe.
 13. Dręczenie, mobbing w szkole – zajęcia psychoedukacyjne dla nauczycieli, rodziców i uczniów.
 14. Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami uczniów – program ogólnopolski.
 15. Jak pomóc dziecku rozwijać się i być szczęśliwym? Potrzeby emocjonalne dziecka – zajęcia edukacyjne dla rodziców.
 16. Zabawy rozwijające rozwój dzieci w wieku przedszkolnym – warsztaty.
 17. Znam i lubię swoją klasę – zajęcia integracyjne.
 18. Usprawnianie komunikacji interpersonalnej – zajęcia integracyjne.
 19. Aktywne techniki uczenia się – zajęcia psychoedukacyjne.
 20. Trening zastępowania agresji, jak radzić sobie ze złością i agresją.
 21. Agresja rówieśnicza, konflikty rówieśnicze, stres – zajecia dla uczniów.
 22. Cyberprzemoc – zajęcia profilaktyczne.
 23. Dopalacze – zajęcia profilaktyczne.
 24. Uzależnienie od komputera – zajęcia profilaktyczne.
 25. Uczeń z zespołem FAS – szkolenie.

 

Zajęcia prowadzone na terenie naszej placówki w roku szkolnym 2015/16

 • Zajęcia prowadzone metodą Biofeedback – wymagane skierowanie od lekarza neurologa o braku przeciwwskazań
 • Trening uczenia się
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z wadami słuchu
 • Terapia zaburzeń słuchu
 • Terapia pedagogiczna indywidualna dla uczniów z trudnościami w nauce czytania i pisania
 • Zajęcia edukacyjno-zawodowe
 • Grupa dla dzieci z trudnościami emocjonalnymi
 • Grupa dla uczniów uzdolnionych w zakresie edukacji matematyczno-przyrodniczej (kl. I-III sp)
 • Terapia logopedyczna indywidualna
 • Zajęcia socjoterapeutyczne grupowe dla uczniów gimnazjum
 • Indywidualne zajęcia terapeutyczne z psychologiem
 • Terapia wspomagająca pracę z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami emocjonalnymi, zachowaniami trudnymi, po sytuacjach traumatycznych
 • Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Terapia psychologiczna indywidualna
 • Szkoła dla Rodziców
 • Grupa wsparcia dla szkolnych specjalistów (psycholog, pedagog)
 • Punkt konsultacyjny dla logopedów

 

Na w/w zajęcia należy zgłaszać dzieci i młodzież we wrześniu, rozpoczęcie zajęć o charakterze terapeutycznym w październiku. O zakwalifikowaniu uczniów decydują zasady opracowane przez pracowników naszej Poradni.