PROCEDURY PRZYJĘĆ DZIECI NA TERAPIĘ W POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W PISZU

Zasady ogólne

1. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z zeszłorocznych list rezerwowych oraz te, które nie mają możliwości korzystania z terapii w szkole/przedszkolu.

2.  Kolejność składanych zgłoszeń na dany rok szkolny (do końca września danego roku szkolnego).

3.  Rodzice dzieci, które w opinii terapeuty i zgodnie z planem terapii, będą kontynuować    zajęcia   składają nowy wniosek na kolejny rok szkolny. Zasady kontynuowania pracy z dzieckiem zawarte są w Kontrakcie.

4.  Liczba miejsc na zajęcia terapeutyczne jest uzależniona od możliwości kadrowych   i organizacyjnych Poradni.

5.  Okres trwania terapii planuje się na okres roku szkolnego (październik – maj).

6.  Rodzice dzieci, które zostały zakwalifikowane na terapię kontaktują się z terapeutą  z w celu ustalenia terminarza zajęć.

7.  Terapia prowadzona jest przede wszystkim  dla dzieci do ukończenia szkoły podstawowej oraz w uzasadnianych przypadkach z gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.

8. O zakwalifikowaniu dzieci na terapię decyduje Rada Pedagogiczna podczas zebrania w ostatnim tygodniu września danego roku szkolnego.

9.  W przypadku terapii Biofeedback EEG konieczne jest zaświadczenie od neurologa.

10.  Rodzic zobowiązany jest do  regularnego udziału dziecka  w zajęciach według wcześniej ustalonych terminów oraz usprawiedliwienia nieobecności.

11.  Znacząca absencja dziecka na zajęciach terapeutycznych, ograniczając  jej skuteczność, skutkuje skreśleniem z listy uczestników terapii (4 kolejno nieusprawiedliwione nieobecności).

12.  Na zajęcia przychodzą wyłącznie dzieci zdrowe.

13.  Dzieci, które w danym roku szkolnym nie zostaną przyjęte na zajęcia terapeutyczne będą zapisywane na listy rezerwowe i sukcesywnie, w miarę możliwości przyjmowane w trakcie roku szkolnego.

14.  Procedur kwalifikowania na konsultacje  nie określają żadne zasady formalne, a rozpoznanie potrzeby przez specjalistę z Poradni (psychologa, pedagoga, logopedę)  po złożeniu stosownego wniosku przez rodzica/opiekuna/pełnoletniego ucznia.